SosakuHanga.net  創作版画      
presented by Saru Gallery         


Periods
  1900-1910
  1910-1920
  1920-1930
  1930-1940
  1940-1950
  1950-1960
  1960-1970
  1970-present

More
  Home
  Essays
  References
  Contact us
  Conditions of Sale
  Gallery of Sold Prints

1970-present

Essay will be added soon

Prints made in this period:


1
Binnie, Paul

2
Binnie, Paul

3
Binnie, Paul

4
Binnie, Paul

5
Binnie, Paul

6
Binnie, Paul

7
Binnie, Paul

8
Binnie, Paul

9
Binnie, Paul

10
Binnie, Paul

11
Binnie, Paul

12
Binnie, Paul

13
Binnie, Paul

14
Binnie, Paul

15
Binnie, Paul

16
Binnie, Paul

17
Binnie, Paul

18
Binnie, Paul

19
Binnie, Paul

20
Binnie, Paul

21
Binnie, Paul

22
Binnie, Paul

23
Binnie, Paul

24
Binnie, Paul

25
Kristensen, Tom

26
Kristensen, Tom

27
Kristensen, Tom

28
Kristensen, Tom

29
Kristensen, Tom

30
Kristensen, Tom

31
Kristensen, Tom

32
Binnie, Paul

33
Binnie, Paul

34
Lyon, Mike

35
Lyon, Mike

36
Lyon, Mike

37
Lyon, Mike

38
Lyon, Mike

39
Lyon, Mike

40
Lyon, Mike

41
Lyon, Mike

42
Lyon, Mike

43
Lyon, Mike

44
Lyon, Mike

45
Lyon, Mike

46
Lyon, Mike

47
Lyon, Mike

48
Lyon, Mike

49
Lyon, Mike

50
Lyon, Mike

51
Lyon, Mike

52
Lyon, Mike

53
Lyon, Mike

54
Kristensen, Tom

55
Shima, Tamami

56
Binnie, Paul

57
Binnie, Paul

58
Kristensen, Tom

59
Kristensen, Tom

60
Kristensen, Tom

61
Binnie, Paul

62
Kristensen, Tom

63
Kristensen, Tom

64
Kristensen, Tom

65
Kristensen, Tom

66
Kristensen, Tom

67
Kristensen, Tom

68
Kristensen, Tom

69
Binnie, Paul

70
Binnie, Paul

71
Kristensen, Tom

72
Binnie, Paul

73
Homma, Rie

74
Homma, Rie

75
Homma, Rie

76
Homma, Rie

77
Homma, Rie

78
Homma, Rie

79
Homma, Rie

80
Homma, Rie

81
Homma, Rie

82
Homma, Rie

83
Homma, Rie

84
Asano, Yuichi

85
Asano, Yuichi

86
Asano, Yuichi

87
Asano, Yuichi

88
Kristensen, Tom

89
Johnson, Lois

90
Johnson, Lois

91
Johnson, Lois

92
Johnson, Lois

93
Johnson, Lois

94
Binnie, Paul

95
Kristensen, Tom

96
Kitaoka, Fumio

97
Binnie, Paul

98
Binnie, Paul

99
Kristensen, Tom

100
Kristensen, Tom

101
Kristensen, Tom

102
Nara, Enami

103
Nara, Enami

104
Nara, Enami

105
Binnie, Paul

106
Kristensen, Tom

107
Kristensen, Tom

108
Kristensen, Tom

109
Kristensen, Tom

110
Koga, Nobuyoshi

111
Koga, Nobuyoshi

112
Koga, Nobuyoshi

113
Koga, Nobuyoshi

114
Koga, Nobuyoshi

115
Binnie, Paul

116
Homma, Rie

117
Kristensen, Tom

118
Kristensen, Tom

119
Koga, Nobuyoshi

120
Koga, Nobuyoshi

121
Asano, Yuichi

122
Asano, Yuichi

123
Kristensen, Tom

124
Kristensen, Tom

125
Binnie, Paul

126
Binnie, Paul

127
Kristensen, Tom

128
Binnie, Paul

129
Kristensen, Tom

130
Kristensen, Tom

131
Kristensen, Tom

132
Binnie, Paul

133
Binnie, Paul

134
Binnie, Paul

135
Binnie, Paul

136
Binnie, Paul

137
Binnie, Paul

138
Kristensen, Tom

139
Kristensen, Tom

140
Binnie, Paul

141
Kristensen, Tom

142
Koga, Nobuyoshi

143
Koga, Nobuyoshi

144
Koga, Nobuyoshi

145
Koga, Nobuyoshi

146
Binnie, Paul

147
Kristensen, Tom

148
Kristensen, Tom

149
Kristensen, Tom

150
Nara, Enami

151
Homma, Rie

152
Kristensen, Tom

153
Binnie, Paul

154
Binnie, Paul

155
Binnie, Paul

156
Binnie, Paul

157
Binnie, Paul

158
Kristensen, Tom

159
Kristensen, Tom

160
Okamoto, Ryusei

161
Kristensen, Tom

162
Kitaoka, Fumio

163
Binnie, Paul

164
Asano, Yuichi

165
Asano, Yuichi

166
Kristensen, Tom

167
Kristensen, Tom

168
Kristensen, Tom

169
Kristensen, Tom

170
Kristensen, Tom

171
Kristensen, Tom

172
Kristensen, Tom

173
Kristensen, Tom

174
Kristensen, Tom

175
Kristensen, Tom

176
Onchi, K˘shir˘

177
Kristensen, Tom

178
Kristensen, Tom

179
Binnie, Paul

180
Binnie, Paul

181
Binnie, Paul

182
Binnie, Paul

183
Kristensen, Tom

184
Kristensen, Tom

185
Kristensen, Tom

186
Kristensen, Tom

187
Kristensen, Tom

188
Kristensen, Tom

189
Kristensen, Tom

190
Binnie, Paul

191
Binnie, Paul

192
Kristensen, Tom

193
Binnie, Paul

194
Binnie, Paul

195
Binnie, Paul

196
Binnie, Paul

197
Kristensen, Tom

198
Binnie, Paul

199
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)

200
Binnie, Paul

201
Binnie, Paul

202
Binnie, Paul

203
Asano, Yuichi

204
Asano, Yuichi

205
Asano, Yuichi

206
Asano, Yuichi

207
Kristensen, Tom

208
Binnie, Paul

209
Kristensen, Tom

210
Kristensen, Tom

211
Sait˘, Kimiko

212
Kristensen, Tom

213
Kuriyama, Shigeru

214
Ito, Takayoshi

215
Ito, Takayoshi

216
Kristensen, Tom

217
Kristensen, Tom

218
Kristensen, Tom

219
Homma, Yoichir˘

220
Hashimoto, Okiie

221
ďmoto, Yasushi

222
Id˘, Masao

223
Binnie, Paul

224
Binnie, Paul

225
Binnie, Paul

226
Binnie, Paul

227
Sakamoto, Isamu

228
Sakamoto, Isamu

229
Inatsugi, Junz˘

230
Fukami, Gashu

231
Fukami, Gashu

232
Fukami, Gashu

233
Fukami, Gashu

234
Fukami, Gashu

235
Shimizu, Masahiro

236
Fukami, Gashu

237
Fukami, Gashu

238
Sasajima, Kihei

239
Ueda, Yoshifumi

240
Ueda, Yoshifumi

241
Ueda, Yoshifumi

242
Ueda, Yoshifumi

243
Ono, Tadashige

244
Kobayashi, Haruki 小林春規

245
Kawanishi Yűzabur˘

246
Watanabe, Yoichi

247
Sone, Kiyoharu

248
Sone, Kiyoharu

249
Sone, Kiyoharu

250
Fukami, Gashu

251
Fukami, Gashu

  Artists active in this period,
who can be found on this website:

Akiyama, Iwao
Asano, Yuichi
Azechi, Umetar˘
Binnie, Paul
Brayer, Sarah
Hagiwara, Hideo
Hashimoto, Okiie
Hiratsuka, Un'ichi
Homma, Rie
Id˘, Masao
Inagaki, Tomoo
Johnson, Lois
Kadowaki, Shun'ichi
Kasamatsu, Shir˘
Kitaoka, Fumio
Koga, Nobuyoshi
Kokei, Tsuruya
Konishi, Seiichir˘
Kristensen, Tom
Lyon, Mike
Maeda, Morikazu
Maki, Haku
Matsubara, Naoko
Mori, Yoshitoshi
Munakata, Shik˘
Nagase, Yoshi(r)o
Nakagawa, Isaku
Nakayama, Tadashi
Nara, Enami
Ono, Tadashige
Sait˘, Kiyoshi
Sasajima, Kihei
Sekino, Jun'ichir˘
Shima, Tamami
Tokuriki, Tomikichir˘
Yamaguchi, Susumu
Yamataka, Noboru
Funasaka, Yoshisuke
Hayashi, Waichi
Suzuki, Atsuko
Saito, Kaoru
Sone, Kiyoharu
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)
Sait˘, Kimiko
Ito, Takayoshi
Homma, Yoichir˘
Kawanishi Yűzabur˘
Ohtsu, Kazuyuki
Takahashi, Shin'ichi
Fukami, Gashu
Fukami, Gashu
Ueda, Yoshifumi
Watanabe, Yoichi
Kobayashi, Haruki 小林春規
 
Prints by artist
Akiyama, Iwao  
Asada, Benji  
Asahi, Masahide  
Asano, Yuichi  
Azechi, Umetar˘  
Binnie, Paul  
Dantsuka, Gyor˘   
Ebata, Yoshiichi  
Enami, Shir˘  
Fujimori, Shizuo  
Fukami, Gashu  
Funasaka, Yoshisuke  
Hashimoto, Okiie  
Hayashi, Waichi  
Hirakawa, Seiz˘  
Hiratsuka, Un'ichi  
Homma, Rie  
Homma, Yoichir˘  
Id˘, Masao  
Inagaki, Tomoo  
Inatsugi, Junz˘  
Ishii, Ry˘suke  
It˘, Kennosuke  
Ito, Takayoshi  
Izumida Koji  
Johnson, Lois  
Kadowaki, Shun'ichi  
Kasamatsu, Shir˘  
Katase, Kazuhiro  
Katsuhira, Tokushi  
Kawada, Kan  
Kawakami, Sumio  
Kawanishi, Hide  
Kawashima, Tatsuo  
Kitaoka, Fumio  
Kobayashi, Haruki 小林春規  
Kodama, Takamura  
Koga, Misao  
Koga, Nobuyoshi  
Koizumi, Kishio  
Konishi, Seiichir˘  
Kristensen, Tom  
Kume, K˘ichi  
Kuriyama, Shigeru  
Lyon, Mike  
Maeda, Masao  
Maeda, Morikazu  
Maeda, T˘shir˘  
Maekawa, Senpan  
Maki, Haku  
Matsubara, Naoko  
Minami, Kunz˘   
Miyao, Shigeo  
Mori, D˘shun  
Morita, Tsunetomo  
Munakata, Shik˘  
Murayama, Kank˘  
Nakagawa, Isaku  
Nakanishi, Toshika  
Nakanishi, Yoshio  
Nakata, Kazuo  
Nakayama, Tadashi  
Nara, Enami  
Nunomura, Shin'ichi  
Ohtsu, Kazuyuki  
Okamoto, Ryusei  
ďkubo, Yutaka  
Onchi, K˘shir˘  
Ono, Tadashige  
Platt, John  
Rigden Read, Arthur  
Sait˘, Kimiko  
Sait˘, Kiyoshi  
Sakamoto, Isamu  
Sasajima, Kihei  
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山  
Sekino, Jun'ichir˘  
Shima, Tamami  
Shimizu, K˘ichi  
Shimizu, Masahiro  
Shimozawa, Kihachir˘  
Sone, Kiyoharu  
Suwa, Kanenori  
Suzuki, Atsuko  
Tagawa, Ken  
Takada, Kazuo  
Takagi, Shir˘  
Takahashi, Shin'ichi  
Takeda, Shintar˘  
Tanaka, Kuniz˘   
Taninaka, Yasunori  
Tokuriki, Tomikichir˘  
Tsukamoto, Tetsu  
Tsuruta, Gor˘  
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)  
Ueda, Yoshifumi  
Ueno, Makoto  
Unidentified  
Various  
Watanabe, Yoichi   
Yamada, Akiyo  
Yamaguchi, Gen  
Yamaguchi, Susumu  
Yamataka, Noboru  
Yorozu, Tetsugor˘  
Yoshida, T˘shi  

v3